Teltudlejning / Teltsikkerhed

Teltsikkerhed

Beredskabsstyrelsens regler for telte over 50 kvadratmeter, der anvendes af højst 150 personer


Krav til teltet
• Teltet skal have mindst to udgange hver med en fri bredde på mindst 80 cm og en fri højde på mindst 200 cm. Udgangene placeres i modstående ender. Udgangene skal være mærket med piktogram med løbende mand, som illustrerer flugtvej.
• To eller flere telte, der opstilles med en indbyrdes afstand på under fem meter, betragtes som ét telt.

Opvarmning, elektriske installationer:
• Rumopvarmning må foretages med maximalt fem stk. gaskatalysatorovne i teltet inklusiv de Fgasflasker, der aktuelt er i brug. Alle øvrige F-gasflasker skal være anbragt mindst 5 m fra teltet.
• Ovnene skal være CE-godkendte , og med tydelig synlig mærkning: ”Ovnen må ikke tildækkes” samt ”Skal placeres i sikker afstand fra brændbare materialer”.
• F-gasflasker skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Tekniske forskrifter for F-gas”. Gasflasker skal stå oprejst og være sikret mod eventuel påkørsel.
• Anvendes f.eks. olie- eller gasfyr, skal disse være placeret uden for teltet og i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.
• Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet udstedt af Dansk Gasmateriel Prøvning (nu Sikkerhedsstyrelsen).
• Gasblus må IKKE anvendes i teltet.
• Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen udstedt af Elektricitetsrådet (nu Sikkerhedsstyrelsen).
Krav til opsætningsstedet (placering) ved opstilling i en periode på højst fem døgn:
• Teltet skal placeres mindst 5 m fra bygninger på anden grund, der har andet tag end stråtag.
• Er der stråtag på en bygning på anden grund, skal der mindst være en afstand på 12,5 m til denne.
• Afstandskravene gælder ikke i forhold til mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende.
• Teltet skal placeres mindst 10 m fra brandfarlige oplag (f. eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald).
• Ved opstilling af forsamlingstelt ved bygning på egen grund skal det sikres, at flugtveje og redningsåbninger fra bygninger kan benyttes uhindret. Der må ikke være teltstolper eller teltdug foran redningsåbninger (vinduer, døre m.v.).
• Skal teltet stå længere end fem døgn, skal afstanden til naboskel være minimum 5 m. Det samme gælder afstand til vej og stimidte.
Krav ved benyttelse af teltet
• Borde, stole/bænke og andet inventar skal placeres sådan, at der er uhindret adgang til udgange.
• Udgangene må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange.
• Teltet må højst benyttes af 150 personer ad gangen.
• Der skal være to åbne, afmærkede flugtveje under brug
 
Udlejers pligt til at orientere lejer om Beredskabsstyrelsens teltregler, er opfyldt med udlevering af denne instruktion.

Der skal ikke ansøges om tilladelse til opstilling af teltet, når opstillingsperioden er af under fem dages varighed – men vær opmærksom på, at der skal søges tilladelse hos Politiet, såfremt teltet opstilles på offentlige arealer (vejfest m.m.)
Copyright 62 Nord v/ Lars Nyhuus Henriksen | CVR: 31435528 | Søndervang 17, Vrads, 8654 Bryrup - Danmark | Tlf.: +45 285 90 900 | tumpekraft@hotmail.com